Kullanıcı Sözleşmesi

SİTEMİZE ÜYE OLARAK VE/VEYA SİTEMİZDEN HİZMET ALARAK KULLANICI SÖZLEŞMESİ’Nİ OKUDUĞUNUZU, İÇERİĞİNİ ANLADIĞINIZI VE HÜKÜMLERİNİ KABUL ETTİĞİNİZİ VE ONAYLADIĞINIZI GAYRIKABİLİ RUCU KABUL, BEYAN ETMİŞ OLUYORSUNUZ. BU SÖZLEŞMEDE YER ALAN HÜKÜMLER VE MADDELER MEVZUATA GÖRE VEYA KUBİST’UN TEK TARAFLI İRADESİ İLE İSTENİLDİĞİ ZAMAN DEĞİŞTİRİLEBİLİR

1. Taraflar
Site kullanım sözleşmesi (bundan böyle ‘Site Kullanım Sözleşmesi’ olarak anılacaktır), Özlem Ünde  (kısaca “Kubist” ya da site sahibi “Şirket” olarak yer alacaktır) ile siteye üye olan Kullanıcı arasında, sitenin kullanım koşulları ve Kullanıcı ile site sahibi Şirket’in hak ve yükümlülüklerini düzenlemek amacıyla düzenlenmiş ve ilgili Site’nin bulunduğu elektronik ortamda, Kullanıcı tarafından onaylanması butonuna basıldığı anda taraflar arasında akdedilmiştir. Kullanıcı, Site’ye üye olarak, Site Kullanım Sözleşmesi’nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Organizatör/Eğitmen de kullanım sözleşmesinin tarafıdır ve aynı zamanda Kullanıcı olabilir. Site’de etkinlik düzenleyen kişi kısaca bu sözleşmede “Organizatör/Eğitmen/Eğitmen” olarak yer alabilir. “Organizatör/Eğitmen/Eğitmen” Kullanıcı Sözleşmesi’nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

2. Tanımlar
Kubist Sistemi: Kubist’in hali hazırda kullanmakta olduğu ve ileride kullanmaya başlayacağı tüm bilet satış, tahsilat, hesap, raporlama yöntem ve platformlarını ifade eder.

Etkinlik: Müşteri’nin, Kubist Sistemi’nde oluşturmuş olduğu, yayına aldığı an itibariyle de gerçekleştirmeyi taahhüt ettiği kültürel, sportif, konferans, toplantı, buluşma, konser, seminer, eğitim vb. etkinlikleri ifade eder.

Organizatör/Eğitmen: Kubist sistemine üye olmuş, Etkinlik düzenlemek üzere Kubist Sistemi’ni kullanmayı arzu eden kişi veya kurumları ifade eder.

Tüketici: Müşterilerin oluşturmuş olduğu Etkinliklerden herhangi biri için, ticari bir amaç gütmeden bilet satın almaya istekli ve bileti kendi şahsi kullanımı için satın alan gerçek ve tüzel kişileri ifade eder.

Kullanıcı: Organizatör/Eğitmenleri/Eğitmenleri ve Tüketicileri birlikte ifade eder.

Havuz Hesap: Kubist tarafından, anlaşmalı banka nezdinde bilet satışından elde edilen meblağların tutulduğu havuz hesaptır.
Bilet Bedeli: Organizatör/Eğitmenin Etkinlik için belirlemiş olduğu kendisinin tahsil etmeyi amaçladığı net bedeli ifade eder.(Uygulanabilir tüm devlet ve belediye vergileri dahil)

Hizmet Bedeli: Kubist’in vermiş olduğu hizmet karşılığında Organizatör/Eğitmenin belirlemiş olduğu Brüt Bilet Bedeli üzerinden hesaplanarak mahsup edeceği komisyon tutarını ifade eder.

Bilet Satış Bedeli: Bilet Bedeli ile Hizmet Bedeli’nin toplamı olan, bedeli ifade eder.

İşlem Bedeli: Tüketicilerin Kubist sistemini kullanmaları dolayısı ile bilet satın alma sırasında ödeyecekleri, bilet bedeli üzerine eklenerek her bir adet bilet için tahsil edilecek olan bedeli ifade eder.

Fikirler: Kubist tarafından sağlanan tüm hizmetler ve kurulan/kurulacak olan Satış Ağı’nın planlaması amacıyla Kubist tarafından geliştirilen ve daha sonra geliştirilecek kavram ve fikirleri ifade eder.

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı
Kullanıcı Sözleşmesi’nin konusu, Kubist Sistemi’nde sunulan Hizmet’lerin, bu Hizmet’lerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Kullanıcı, sitede yer verilen her türlü beyana veya açıklamaya uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. Üyelik ve Hizmet Kullanımı Şartları

a) Üyelik işlemi, Kullanıcı olmak isteyen kişinin Kubist Sistemi’nin ilgili kısmına, gerekli kişisel bilgileri yazması ve göndermesi akabinde ve Kubist Sistemi tarafından kayıt işleminin onaylanması şartıyla tamamlanır. Üyelik işlemi yapılmadan, bu sözleşmede tanımlanan Organizatör/Eğitmen olma hak ve yetkisi sağlanamaz.
b) Kubist Sistemi’ne üye olabilmek için, reşit olmak, hak ve fiil ehliyetine sahip olmak ve işbu sözleşmenin ilgili maddesi ile Kubist tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz olarak yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan veya yukarıda belirtildiği gibi, Kubist tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin Kubist Sistemi’ne kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, Kubist Sistemi üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır.

5. Hak ve Yükümlülükler

5.1. Kullanıcı ve Kubist’in Hak ve Yükümlülükleri

a) Kullanıcı, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Kubist Sistemi’nin Hizmet’lerinden faydalanırken ve Kubist Sistemi ‘deki Hizmet’lerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Kullanıcı Sözleşmesi’nde yer alan tüm şartlara, Kubist Sistemi ‘nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara, Gizlilik Sözleşmesi’ne ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
b) Kullanıcı, yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya mahkeme emri veya idari kolluk birimlerinin yazılı talebiyle, Kubist’in kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara gerek idari makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Kubist’ten her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
c) Kullanıcı’ların Kubist tarafından sunulan Hizmet’lerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcı’ların sorumluluğundadır. Kullanıcı’ların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcı’ların ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden Kubist’in, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.
d) Kullanıcı’lar, Kubist Sistemi dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu beyan, kabul, ve taahhüt ederler. Kubist, Kullanıcılar tarafından Kubist Sistemi’ne iletilen veya Kubist Sistemi üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu 3. Kişilere, Tüketicilere veya Müşteri’lere taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.
e) Kullanıcı’lar, Kubist’in yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler.
f) Kubist, Kubist Sistemi üzerinden, Kubist’in kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere bağlantı(“link”) verebilir. Bu bağlantılar, Kullanıcı’lar tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle Kubist tarafından sağlanmış olabilir ve bağlantı ile erişilen web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Kubist Sistemi üzerindeki bağlantılar vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu bağlantılar vasıtasıyla erişilen portallar veya internet sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Kubist’in herhangi bir sorumluluğu yoktur.
g) Kubist’in sunduğu Hizmet’lerden yararlananlar ve Kubist Sistemi’ni kullananlar, yalnızca hukukun emrettiği biçimde yasalara uygun amaçlarla Kubist Sistemi üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcı’ların, Kubist Sistemi dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, Kubist ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Kubist Sistemi dahilinde bulunan görsel ve işitsel imgeleri, resim, müzik dahil, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Kubist ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı’ların Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Kubist Sistemi üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle cezai ve hukuksal olarak tüm sorumluluk kullanıcılara aittir. Üçüncü kişilerin bu sebeple uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde Kubist sorumlu tutulamaz.
h) Kullanıcı’lar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından Kubist Sistemi’nde sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı Kubist’in, Kubist’in yöneticilerinin veya çalışanlarının sorumluluğu yoktur. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından ya da Müşteriler tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. Kubist, Kullanıcı’lar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.
i) Kubist Sistemi’nin hizmetlerinden yararlanmak üzere başka kişilerin bilgilerini legal ya da illegal yollarla elde etmiş kişilerin site üzerinden gerçekleştirdikleri her türlü işlem ve eylemlerin cezai ve hukuksal sorumluluğu bunu yapan gerçek veya tüzel kişilere aittir. Bu şekilde işlem yapanlar yüzünden Kubist’in 3. Kişilere, Müşterilere ya da diğer kullanıcılara ait cezai ve hukuksal sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcıların site üzerinden bilet alma işlemini gerçekleştirdikten sonra herhangi bir sebeple sistem üzerinden bunu iptal etme, vazgeçme, ya da elindeki bileti bir başka 3. Kişi ya da kullanıcıya bedelli ya da bila bedel devretme hak ve yetkisi bulunmamaktadır. Bu sebeple Kubist’in kullanıcılara ya da 3. Kişilere karşı para iadesi ya da başka bir etkinlik ile değiştirme yapma zorunluluğu veya taahhüdü olmayıp bu sebeple Kubist’in hiçbir şekilde 3. Kişilere ya da kullanıcılara maddi ya da manevi sorumluluğu olmayacaktır. Ancak; Organizatör/Eğitmen/Eğitmen tarafından site üzerinden duyurulan Etkinliğin herhangi bir sebeple belirtilmiş olan tarihinde yapılmaması ya da yapılamaması durumunda, 3 iş günü içinde Tüketicilerin tespiti durumunda bilet alış işlemini tamamlamış Tüketicilere ücretleri, Kubist tarafından Tüketicilerin kullanmış oldukları ödeme yöntemlerine uygun olarak 7 İş günü içinde iade edilecektir. Belirtilen sürede, Etkinlik veya Organizatör/Eğitmen/Eğitmen hakkında herhangi bir bildirim gelmemesi durumunda etkinlik gerçekleşmiş kabul edilir ve hasılatı belirlenmiş yöntemlerle Organizatör/Eğitmenin site üzerinde ilgili bölümde belirteceği banka hesabına transfer edilir. Banka bilgileri Organizatör/Eğitmen/Eğitmen tarafından Site’de ilgili bölüme Organizatör/Eğitmen/Eğitmen tarafından kayıt edilmediği durumlarda para transferinin kayıt işlemi gerçekleştiği günden bir iş günü sonra yapılacağı Organizatör/Eğitmen/Eğitmen tarafından kabul, beyan ve taahhüt edilmiş sayılacaktır.
k) Etkinliğin iptali, ertelenmesi, tarih değişikliği ya da Etkinliğin herhangi bir sebeple Müşteri tarafından kamuya duyurulduğu şekilde gerçekleşmemesi nedeniyle Kubist’in bu hususta kullanıcılara ya da 3. Kişilere karşı herhangi bir cezai ya da maddi sorumluluğu bulunmamaktadır. Etkinlik alanında ya da yerinde Tüketicilere ya da 3. Kişilere herhangi bir sebeple gelebilecek maddi veya manevi zarardan Kubist hiçbir şekilde sorumlu değildir. Etkinliğin gerçekleşme biçimine Etkinliğin oluşma sebebine, Etkinliğin ne biçimde seyredeceği ya da Etkinlik esnasında katılımcıların hal ve davranışlarına ilişkin olarak Kubist’in 3. Kişilere, Organizatör/Eğitmene/Eğitmene ya da Tüketicilere karşı hiçbir cezai ya da hukuksal sorumluluğu bulunmamaktadır.
l) Kubist, Kubist Sistemi’nin hatasız veya kesintisiz olacağını ya da Kubist Sistemi’nin veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da siteye bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini garanti ve taahhüt etmez. Bununla birlikte, Kubist, Kubist Sistemi’nde sunduğu hizmetler kapsamında Kullanıcılara belirli bir amaca uygunluk, kesintisiz devamlılık, güncelleme, işlevsellik, doğruluk, hatasızlık dahil, açık ya da zımni hiçbir garanti ve/veya vaat, taahhüt vermemektedir. Kubist Sistemi ve içeriği “mevcut haliyle” sunulmaktadır. Kubist, Kubist Sistemi üzerinden yüklenen dosyalarda virüs ya da kirletici veya bozucu özellikler bulunmadığını da garanti etmemektedir. Kubist, Kubist Sistemi’nin ticari değerine ilişkin garantiler veya taahhütler de dahil olmak üzere her türlü başka aleni veya zımni garantiyi de üstlenmemektedir. Kubist, Kubist Sistemi’nin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için hiç bir şekil ve surette sorumlu tutulamaz.
m) Kubist, Kubist Sistemi’nde sunulan Hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Kubist Sistemi’ne “blog” koyma, Kullanıcıların Kubist Sistemi’ne yükledikleri bilgileri ve içerikleri, Kullanıcılar da dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını haizdir. Kubist, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.
n) Kubist tarafından Site Kullanım sözleşmesi ihlâl edildiği takdirde, Kubist ilgili kullanıcıların kullanımına son verebilir, gelecekte Kubist Sistemi’ni kullanmalarına engel olabilir, bilet/davetiye/katılım hakkı siparişini iptal edebilir ve/veya ilgili kişiler aleyhine her türlü yasal yollara müracaat edebilir.
o) Kullanıcılar Kubist Sistemi üzerinde yer alan kendi üyelikleri veya tanıdıklarına ait üyelikler arasında para transferini sağlayacak şekilde işlem yapmayacaklarını ve Kubist Sistemi’nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunmayacaklarını, aksi halde Kubist’in uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt eder.
ö) Kubist, Kullanıcıların hizmetlerden etkin bir şekilde yararlanması için Kubist Sistemi’nde verdiği hizmetlerini istediği şekilde duyurma ve Kubist Sistemi’ni istediği şekilde uyarlama ve/veya düzenleme hak ve yetkisine sahiptir. Kubist tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili olarak Kullanıcıların uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, Kubist tarafından, ilgili Hizmet’in kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu internet sayfasından Kullanıcılara duyurulur.
p) Kubist, Organizatör/Eğitmenin düzenlediği Etkinliklerde ücretli her bir bilet üzerinden Bilet Brüt Bedeli’nin(Tüm ödenebilir Devlet ve Belediye vergileri dahil) %5 + KDV ‘si tutarında Hizmet Bedeli hesaplayacak ve Organizatör/Eğitmenin/Eğitmenin Havuz Hesap’ta yer alan hesabından mahsup edecektir. Bu ticaretten oluşan Hizmet Bedeli faturası ise yine Organizatör/Eğitmenin/Eğitmenin Kubist Sistemi üzerinde ilgili Alana kayıt etmiş olduğu adrese kargo ile gönderilecektir. İlgili alana adres bilgilerinin kayıtlı olmaması durumunda bilgiler kayıt edilene kadar Organizatör/Eğitmene herhangi bir ödeme yapılmama hakkının Kubist’te olduğu Organizatör/Eğitmen/Eğitmen tarafından kabul, beyan ve taahhüt edilmiş sayılır.

5.2. Organizatör/Eğitmenlerin/ Eğitmenlerin Hak ve Yükümlülükleri

“Organizatör/Eğitmen/ Eğitmen aynı zamanda Tüketici olabilir ancak Organizatör/Eğitmen/ Eğitmen olarak aşağıdaki hüküm ve şartlara da uyacağını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder”
a) Organizatör/Eğitmen/Eğitmen, Kubist Sistemi hizmetlerini kullanarak kendisi adına ya da başka bir tüzel ya da gerçek kişi adına kendi belirleyecekleri davetliler ve/veya tüm Kubist Sistemi Kullanıcıları’nın katılımı için ücretli ya da ücretsiz etkinlik düzenleyen gerçek ya da tüzel kişidir.
b) Organizatör/Eğitmen işbu sözleşmede yer alan kullanım koşullarını tamamıyla gayrikabili rücu kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.
c) Organizatör/Eğitmen hiçbir şekilde Kubist Sistemi üzerinden legal olmayan Etkinlikler düzenlemeyeceğini her Etkinliği yasal mevzuata ve taahhüt ettiği ve kamuya duyurduğu tüm koşullara uygun bir biçimde gerçekleştireceğini, aksi halde 3. Kişilere ve Kullanıcılara veya Kubist’e karşı tüm cezai ve hukuksal sorumluluğun kendisine ait olacağını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
d) Organizatör/Eğitmenin bilet satışı sonucu elde etmiş olduğu hasılat, Tüketiciler tarafından herhangi bir itiraz, şikayet, ihbar gelmediği ve/veya Kubist tarafından tespit edilmediği takdirde, Kubist tarafından, Etkinlik gerçekleştikten sonra ki 7. İş gününde, Organizatör/Eğitmenin Kubist Sistemi’nde ilgili bölümde belirtmiş olduğu Banka Hesabı’na transfer edilir. Organizatör/Eğitmenin herhangi bir sebeple ilgili etkinliği iptal etmesi durumunda toplanan hasılat, etkinlik bilet almış olan Tüketicilere ödeme yöntemlerine uygun olarak iade edilecektir. Bu hususta tüm sorumluluk Tüketicilere karşı Organizatör/Eğitmene/Eğitmene aittir.
e) Organizatör/Eğitmen, Kubist Sistemi aracılığı ile gerçekleşen satışlar sonucunda Tüketicilere mali mevzuata uygun perakende satış fişi, bilet ve/veya fatura vermekle yükümlü olduğunu kabul ve taahhüt eder. Organizatör/Eğitmenin mali mevzuata uygun belgeleri Tüketicilere teslim etmediğinin tespiti durumunda hasılat transferi gerçekleştirilmez ve Kubist tarafından müşterinin Kubist Sistemi’nde belirtmiş olduğu e-posta adresine bilgilendirme yapılır. Bu bilgilendirme yapıldıktan sonra 5 iş günü içinde Organizatör/Eğitmen bu belgeleri Tüketicilere ulaştırmazsa Tüketicilere ücret iadesi hizmet bedeli düşülerek gerçekleştirilir. Mali mevzuata uygun belgelerin Tüketicilere teslim edilmemesi ve/veya hazırlanmaması gibi durumlardan kaynaklanacak zararlarda Organizatör/Eğitmen, Kubist’, nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.
f) Etkinlikler için katılım talebi ve/veya bilet satış işlemleri Organizatör/Eğitmen tarafından belirtilen kapasitenin dolmasına kadar ya da Etkinliğin başlangıç saatine kadar devam eder. Etkinlik sayfasında belirtilmiş olan kapasitenin dolması ve/veya Etkinliğin başlaması ile birlikte Kubist Sistemi üzerinde bu Etkinliğin sayfasında sağlanan satış ve rezervasyon hizmetleri sona erer.
g) Etkinliğe ilişkin Kullanıcılara ve 3. Kişilere karşı hukuki ve cezai sorumluluk Organizatör/Eğitmene aittir.
h) Biletlerin alış ve satış işlemlerinden doğan hiçbir yasal sorumluluk Kubist ‘e ait değildir. Organizatör/Eğitmenin gerçekleştirdiği internet üzerindeki bu satıştan ve Tüketici haklarından Kubist’in bir sorumluluğu olmayıp, bu hususlarda sadece Organizatör/Eğitmen sorumludur. Kubist Sistemi sadece etkinliklerin duyurulduğu ve bilet satışına aracılık hizmeti sağlayan bir platformdur ve Kullanıcıların bilet alış ve satış işlemlerinin muhatabı Kubist değildir.
i) Kubist, Etkinliklere Kullanıcıların katılımı amacıyla bilet satış işlemi Kubist Sistemi üzerinden gerçekleştiği için satış işleminin tarafı olmayıp, Tüketicilere, Müşterilere ya da 3. Kişilere karşı hiçbir cezai ve/veya hukuki ve/veya maddi veya manevi tazminat sorumluluğu bulunmamaktadır.
j) Kubist Sistemi’nde bulunan bilet ücretleri tamamen Organizatör/Eğitmen tarafından belirlenmektedir. Kubist’in bilet ücretleri üzerinde herhangi bir etkisi ve yetkisi bulunmamaktadır.
k) Kubist’in tüketicilere etkinlikle alakalı olarak yaptığı satışlar sırasında, Tüketicilere vereceği hizmetlere istinaden istediği ad altında ek ücretler (Kurye bedeli, İşlem ücreti, Teslimat bedeli ve benzerleri gibi) alma, tahsil ve talep etme hakkı saklıdır. Kubist, her bir bilet satış işlemi karşılığında belirlemiş olduğu işlem bedelini bilet bedeli üzerine ekleyerek Tüketicilerden tahsil eder.
l) Kubist Sistemi üzerinde elde edilen hasılatın Organizatör/Eğitmenlerin Kubist Sistemi’ne kaydetmiş oldukları hesaplara transfer edilmesi için gereken minimum tutar 10 TL(Vergiler Dahil) olmalıdır.
m) Kubist Sistemi’nde ücretli Etkinlik düzenleyebilmek için her bir Etkinliğin kapasitesi asgari 5 kişi, bilet ücretlerinin de asgari 5 TL olması gerekmektedir. Bu limitlerin altında Etkinlik düzenlenemez.
n) Kapasitesi 5 kişi olan ve minimum 5 TL’lik fiyatla gerçekleştirilen Etkinliklerde tüm kapasite satılmadığı durumda Etkinlik gerçekleşse dahi, Etkinlik iptal edilmiş sayılarak Tüketicilere ödemiş oldukları ücretlerden Bilet Bedelleri iade edilir. Hizmet Bedelleri iade edilmez. Tüketici bu durumda Kubist’ten herhangi bir iade talebi gerçekleştiremez. Bu gibi Etkinliklerin risk değerlendirmeleri Tüketicilerin sorumluluğundadır.
o) Fatura gönderimi için; toplam 100 TL + KDV tutarına kadar hizmet bedeli karşılığı fatura gönderimleri için 8,5 TL + KDV kargo ücreti Müşteri’nin hasılatından tahsil edilir. 100 TL + KDV ve üzeri Hizmet Bedeli karşılığı faturaların gönderimleri ücretsiz gerçekleştirilmektedir.

6) Diğer Hükümler

6.1 Fikri Mülkiyet Hakları

a) Kubist Sistemi’nin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (Kubist’in telif haklarına tabi çalışmalar) Kubist ’e ait olarak ve/veya Kubist tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Kullanıcılar, Kubist Hizmetlerini, Kubist bilgilerini ve Kubist’in telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, veya başkasının Kubist’in Hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Kubist’ten talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.
b) Kubist’in, Kubist Hizmetleri, Kubist bilgileri, Kubist telif haklarına tabi çalışmalar, Kubist ticari markaları, Kubist ticari görünümü veya Kubist Sistemi vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.

6.2. Sözleşme Değişiklikleri
Kubist, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Kubist Sistemi’nde ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

6.3. Mücbir Sebepler
Hukuken ‘mücbir sebep’ sayılan tüm hallerde, Kubist, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Kubist için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Kubist ‘dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. “Mücbir sebep” terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

6.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki
İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6.5. Sözleşmenin Feshi
İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı Kubist Sistemi’ne üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Kullanıcının üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. Kubist, Kullanıcıların işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni ve/veya, Kubist Sistemi içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcılar, fesih sebebiyle, Kubist’in uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır:
a) Kullanıcının, herhangi bir yöntem kullanarak, Kubist Sistemi’nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması, Kubist Sistemi hakkında yanıltıcı, kötüleyici beyanlarda bulunulması
b) Kullanıcının kendisi için oluşturulmuş Kullanıcı profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması,
c) Kullanıcının üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunması,
d) Müşterilerin yasadışı etkinlikler düzenlemesi ve/veya düzenlemeye teşebbüs etmesi
e) Müşterilerin hayali etkinlikler düzenlemesi ve/veya düzenlemeye teşebbüs etmesi;