Yaygınlaşan İnovasyon Kavramı

Yaygınlaşan İnovasyon Kavramı

Yaygınlaşan İnovasyon Kavramı

İnovasyon her ne kadar yenileşim kavramının karşılığı olarak yeniliğe yer verse dahi yeniliğin inovasyon yerine kullanılmasının pek mantıklı bir hareket olmadığı tartışmaya açık bir görüştür. İnovasyon her yeni şeyi değil de katma değere dönüşen yenilikler olarak tanımlanmaktadır. Bu katma değer hem ekonomik hem de sosyal açıdan oldukça önemlidir. Yaygınlaşan İnovasyon Kavramı

Öte yandan inovasyon kavramını ekonomik açıdan ele aldığımızda, onu meydana getiren ve ticarileştiren tarafa ekonomik geri dönüş sağlanmalıdır. Sosyal açıdan ele alındığında ise kullanıcılarına yarar temin etmelidir. Bu yüzden de bu değerlere erişebilmesi için yeniliğin başarılı bir biçimde ticarileştirilmesi lazımdır.

Bir ülkede inovasyon, sürdürülebilir büyüme ile toplumdaki huzuru ve iş olanağının artmasıdır. Devletler için de en önemli önceliklerden biri inovasyon için gerekli şartları ortaya koymaktır. Bunun için de başarılı bir sistemin oluşturulup, etkin politikaların uygulanması gerekmektedir.

Bilginin ortaya konulabilmesi ve yayılarak uygulanması süreçlerini içerisinde barındıran, kurumlar arası etkileşimi merkezine alan sistem yaklaşımı, inovasyon açısından oldukça önemlidir. Ulusal inovasyon sistemi ise bütün kurumların regülasyon, finansman ve bilgi sürecini düzenlemeye yarayan bir sistemi meydana getirmektedir. Yaygınlaşan İnovasyon Kavramı

Süreç olarak ele alınan inovasyon, yaratıcı fikirleri katma değeri olan pazarlanabilir ürünlere dönüştürmektedir. Bu aşamadaki yenilik, işletme içi uygulamalar, iş yeri organizasyonları veya dış ilişkilerle bağlantılıdır. Bunun yanında piyasada yer almayan ürün-hizmet-süreç üretimini veya hali hazırda bulunan ürünün-hizmetin-sürecin üst düzeyde düzeltilmesini temsil etmektedir. Yaygınlaşan İnovasyon Kavramı

Bunlara ek olarak inovasyonun ne olmadığı değerlendirildiğinde tanımı gerçekleştirilebilir. Buna örnek verecek olursak; devamlı bir şekilde veya belirli zamanlarda uygulanan değişiklikler oldukça önemlidir. Pazarlama ve organizasyon yönetimi ile sürecin durdurulması, gerçekleştirilen bireyselleştirmeler, etken fiyatları ile bağlantılı değişiklikler ve basit sermaye artırımı inovasyon bakımından analiz edilememektedir. Yaygınlaşan İnovasyon Kavramı


İnovasyonun Önemi

İnovasyonun önemini tek bir çatı altında toplamak pek mantıklı bir karar olmayabilir. İnovasyon, ülke ekonomisine ve topluma çeşitli yararlar sağladığı için ayrı başlıklar altında ele alınması daha doğru olacaktır.

 • İnovasyonun İşletmeler Bakımından Önemi

İnovasyon, işletmeler tarafından sürdürülebilir büyüme aracı olarak görülmektedir. Yapılan araştırmalar sonucunda inovasyona açık olan işletmelerin diğer işletmelere göre hızlı geliştiğini ve bu gelişmelerini de sürdürerek kendi sektörlerinde bir numara konumuna geldiği gözlemlenmektedir. İnovasyon, işletmelerin çalışan ve müşteri bağımlılıklarını geliştiren bir etken olarak da karşımıza çıkmaktadır. Bir diğer açıdan konu başlıkları için elde edilmesi gereken uyum süreci, inovasyon yardımı ile ortaya konulmaktadır. Ayrıca inovasyonun işletmelere katkısını çeşitli başlıklar altında da ele alabiliriz.

 • Rekabette Üstünlüğün Kurulması: Gün geçtikçe çeşitli sektörlere yönelik gelişen talebi karşılamak amacıyla kurulan şirketler arasından ortaya çıkmak, pazarda kalıcı olmak ve sürdürülebilir rekabette yer almak için inovasyon stratejilerinin oluşturduğu yolda ilerlemenin önemi büyüktür.
 • Ar-Ge Yatırımları: İnovasyon, işletmeleri araştırma geliştirme faaliyetlerini yürütme işlemine sokabilmektedir. Bu faaliyetler, işletmelerde yenilikçi fikirlerin ortaya çıkmasında önemli rol oynamaktadır. İnovatif şirketler, Ar-Ge yatırımları ile ürüne, hizmete ve sürece yenilik sağlayabileceklerinin farkındadırlar.
 • Verimlilik ve Kar Yükselişi: Global rekabet çerçevesinde bilgiden ve bilgi teknolojilerinden faydalanarak faaliyetlerine yenilik katabilen işletmelerin verimliliği çoğalmaktadır. İnovatif şirketlerdeki verimlilik artışının zemininde, düzenlenmiş örgütlenmeler, gelişmiş teknoloji kullanımı, yeni yönetim anlayışları ve maliyeti azaltılarak gerçekleştirilen üretimler bulunmaktadır. Yükselen verimlilik de işletmenin kârındaki ürün, hizmet ve süreç kalitesindeki artışı etkilemektedir.
 • Başarılı Kurumsallaşma: İnovatif yaklaşımı referans alan işletmeler, kurumsallaşma sürecindeki standartları korumanın yanında yeniliğe açık olmaları nedeniyle daha çok başarılı bir kurumsallaşma örneği ortaya koymaktadırlar. Bunun yanında inovasyon, işletmelerin markalaşma sürecinde de çeşitliliklerini ortaya koymalarında oldukça önemli bir yere sahiptir. İnovatif olmayan işletmelerden de süregelen bir marka ortaya koymaları beklenmemektedir.

Ayrıca inovasyon;

 • işletmelerin pazar payının yükselmesine ve yeni pazarlar elde etmesine
 • maliyetlerini azaltmasına
 • ham maddeleri etkili bir biçimde kullanmasına
 • ürün hattı sayesinde pazar alanını genişletmesine
 • müşteri memnuniyetini arttırmasına, üretim süresini azaltmasına
 • bilgiyi ekonomik bir değere çevirmesine
 • üretimdeki yanlışlıkları en az seviyeye çekmesine
 • çalışma şartlarını daha iyi bir seviyeye gelmesinde de katkıda bulunmaktadır.

 

 • İnovasyonun Ülke Ekonomisi ve Toplum Açısından Önemi

İnovasyonun ekonomi ile topluma değer katabilecek seviye gelmesi; içe değil de dışa dönük inovasyon sistemlerinin geliştirilmesine, devletlerin yenilik amacıyla işletmelerle toplumun da inovasyon sürecinin bir parçası olmasına bağlı olmaktadır. Aynı zamanda sanayi ile üniversitelerin iş birliğinde olmasına, ulusal ve uluslararası meydana gelen değişimlerin doğru bir biçimde analiz edilmesi ile de doğru orantılıdır.

Bu gibi şartlar için ortam oluşturulduğunda inovasyonun ülke ekonomisi ve toplum bakımından önemi ortaya çıkmaktadır. Hal böyle olunca girişimcilik de yükselişe geçmektedir. Ayrıca yaşam standardı, toplumsal refah, istihdam, patent sayısı ve ihracatta da artışlar meydana gelmektedir. Bu artışların dışında ham madde kaynakları elde edilebildiği gibi mevcut ve yeni kaynaklar da etkili bir biçimde kullanılabilmektedir. Meydana gelen gelişmeler ile dışa bağımlılık azalarak bölgesel kalkınma ortaya çıkar. Bu sayede sürdürülebilir bir ekonomik büyüme meydana gelir.

Sonuç olarak inovasyon; toplumun, işletmenin ve ekonominin bağlantılı olduğu dış dünyaya ayak uydurması ve rekabet gücünü bünyesinde barındırması adına günümüzde önemli bir rol üstlenmektedir. Bu rolü düzgün bir şekilde ortaya koyulabilmesi için de inovasyona açık olunması, toplumsal farkındalık ortaya konulması, çeşitli bölümlerin iş birliği içerisinde olması ve inovatif işletme kültürünün kabullenmesi lazımdır.


İnovasyonun Çeşitleri Nelerdir?

İnovasyon, kendi bünyesinde ürün inovasyonu, hizmet inovasyonu, pazarlama inovasyonu ve organizasyonel inovasyon olmak üzere dörde ayrılmaktadır.

 • Ürün İnovasyonu: Çeşitli ve yeni bir ürünün geliştirilip, pazar hizmetine sunulması sürecine ürün inovasyonu denir. Bu süreç içerisinde yalnızca yeni bir ürünün meydana getirilmesi söz konusu değildir. Bunun yanında hali hazırda olan bir ürünün özelliklerini daha iyi bir doğrultuda geliştirmek ya da çeşitlendirmek de ürün inovasyonunun eksilemez bir parçasıdır.
 • Hizmet İnovasyonu: Tıpkı ürün inovasyonu gibi müşteriye takdim edilen bir hizmetin yenileştirilmesi ya da geliştirilmesi üzerine kurulu bir sistemdir. Bunun ötesinde tamamen yepyeni bir çeşit hizmetin de meydana gelmesi, hizmet inovasyonu alanı içerisinde yer almaktadır. Örnek verecek olursak; bir hastanenin tahlil sonuçlarını e-mail yoluyla gönderdiğini farz edelim. Hastaların hastaneye gitmesine gerek kalmadan dijital ortamda tahlil sonuçlarını görmeleri bir çeşit hizmet inovasyonu olarak adlandırılabilir.
 • Pazarlama İnovasyonu: Ürünün ya da hizmetin değişik ve yeni tasarımlarla paketlenmesi ya da çeşitli pazarlama stratejileri geliştirip ortaya konulmasına pazarlama inovasyonu adı verilmektedir.
 • Organizasyonel İnovasyon: İnovasyon yalnızca ürün ve hizmet gelişimi üzerinde uygulanmamaktadır. Ayrıca, rekabete ayak uydurmak ya da hali hazırda pazar yerini koruyabilmek için de çalışma ve iş organizasyonunda yenileşmenin uygulanması gerekmektedir. Çeşitli, uygulanabilir ve yenilikçi çalışma sistemlerinin geliştirilmesi organizasyonel inovasyon olarak tanımlanabilir.

İnovasyon Fikirleri Nasıl Olmalı?

Bu aşamaya kadar inovasyonun ne demek olduğunu, önemini ve kaç çeşide ayrıldığını gördük. Şimdi ise inovasyon fikirlerinin nasıl olması gerektiğini açıklayacağız.

İnovasyon da fikirler yaratıcı ve yenilikçi bir rol oynamalıdır. Bunun yanında durumlara müşterilerin tarafından bakılması gerekmektedir. Bu yüzden çözüme değil de soruna odaklanmak ana hedef olmalıdır. Fakat tabiki de yaratıcı bir fikir bazen yeterli olmamaktadır. Bu fikir uygulamaya konulmalı ve işletmeye kazanç sağlamalıdır.

Diğer blog yazılarımızı da incelemenizi önerirken, bilgi edinmek istediğiniz konularla ilgili olarak bizlere ulaşabileceğinizi hatırlatmak isteriz.

 

Önceki Gönderi

Cevap bırakın